Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

D.B. Radix h.o.d.n. Vero Italia vakantiewoningen
Severander 56
8802 DJ Franeker Inschrijfnummer K.v.K.: 56656599


Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en alle overeenkomsten van opdracht tot het verlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen van huurovereenkomsten tussen de verhuurder van een accommodatie en een derde, zijnde de wederpartij, door de heer D.B. Radix, h.o.d.n. Vero Italia vakantiewoningen, gevestigd te Franeker, hierna te noemen: “Vero Italia”. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Vero Italia en de wederpartij.
2. Onder “de verhuurder” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de eigenaar - of een tussenpersoon namens de eigenaar - van de accommodatie, die aan Vero Italia de opdracht heeft verstrekt om te bemiddelen bij de totstandkoming van huurovereenkomsten tussen hem en de wederpartij.
3. Onder “de wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, zijnde de consument, die door middel van bemiddeling van Vero Italia een huurovereenkomst sluit of wenst te sluiten met de verhuurder. Vero Italia is geen partij bij de huurovereenkomst.
4. Onder “de accommodatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een of meerdere (vakantie)woningen, villa’s, appartementen, B&B’s, agriturismo’s etc. van de verhuurder inclusief meubilair en (keuken)inventaris en inclusief bijbehorende tuin, terras etc. waarvoor de verhuurder aan Vero Italia opdracht heeft verstrekt om namens hem te bemiddelen bij de totstandkoming van huurovereenkomsten.
5. Onder “de huurovereenkomst” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de overeenkomst tussen de wederpartij en de verhuurder die door de bemiddeling van Vero Italia tot stand komt.
6. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten.
10. Indien Vero Italia deze algemene voorwaarden (al dan niet via zijn website) al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Vero Italia hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod, prijzen

1. Ieder aanbod en alle prijzen van Vero Italia zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Bij een vrijblijvend aanbod dat door de wederpartij wordt aanvaard, heeft Vero Italia het recht dit aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Eventuele voorkeuren van de wederpartij moeten voor aanvaarding van het aanbod aan Vero Italia worden gemeld. Vero Italia zorgt ervoor dat deze voorkeuren aan de verhuurder worden doorgegeven.
3. (Medische) essenties moeten eveneens bij boeking aan Vero Italia worden gemeld waarna Vero Italia met de verhuurder in overleg zal treden om te bespreken of aan de (medische) essenties gehoor kan worden gegeven en of deze kunnen worden gerealiseerd. Indien hieraan kan worden voldaan mag Vero Italia de eventueel hieraan verbonden extra kosten bij de wederpartij in rekening brengen.
4. Indien de wederpartij de wens heeft om een of meerdere huisdieren mee te nemen, moet hij dit bij de boeking, vergezeld van alle bijzonderheden, melden aan Vero Italia die bij de verhuurder zal informeren of (deze) huisdieren zijn toegestaan. Huisdieren zijn pas toegestaan na schriftelijke bevestiging daarvan door Vero Italia en na betaling van het daarvoor geldende bedrag.
5. De op de website en in de aanbiedingen vermelde prijzen zijn inclusief btw maar exclusief toeristenbelasting en eventuele andere (locale) heffingen, tenzij anders aangegeven.
6. Het is mogelijk dat bij directe boeking ter plekke van de accommodatie een andere huurprijs door de verhuurder berekend wordt. Vero Italia is niet verantwoordelijk en kan niet aangesproken worden voor eventuele verschillen in huurprijzen zoals vermeld op de website en berekend ter plekke.
7. Per boeking worden bij de wederpartij één keer reserveringskosten in rekening gebracht.
8. Op de website wordt duidelijk per accommodatie melding gemaakt van welke kosten wel of niet in de huurprijs zijn inbegrepen. Omschrijvingen en beschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Vero Italia zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden echter slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst per e-mail van de voorlopige boekingsbevestiging van Vero Italia door de wederpartij.
2. Mondelinge afspraken, aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst binden Vero Italia pas nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.
3. Vero Italia behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen boekingen te weigeren, dan wel hieraan bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4: Inhoud opdracht

1. Vero Italia bemiddelt uitsluitend bij de totstandkoming van huurovereenkomsten van accommodaties. De huurovereenkomst komt tot stand tussen de verhuurder en de wederpartij.
2. Ongeveer vier weken voor vertrek stuurt Vero Italia de reisbescheiden, waaronder informatie, vouchers e.d. aan de wederpartij toe. Indien tussen het moment van boeken en vertrek minder dan vier weken zit, stuurt Vero Italia de reisbescheiden (eventueel per e-mail) zo snel als mogelijk toe. E.e.a. mits het volledige factuurbedrag door de wederpartij aan Vero Italia is voldaan.
3. Tot de aankomst ter plekke fungeert Vero Italia als contactpersoon voor de wederpartij. Ter plaatse geldt de verhuurder of beheerder van de accommodatie als contactpersoon van de wederpartij.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij moet voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst zijn N.A.W.-gegevens en de namen, voorletters en geboortedata van de personen die deel uitmaken van zijn reisgezelschap, aan Vero Italia verstrekken.
2. De wederpartij en de personen die deel uitmaken van zijn reisgezelschap moeten voor vertrek in het bezit zijn van de vereiste (reis)documenten.
3. De wederpartij moet zelf informatie inwinnen over de ter plaatse geldende (nationale) wet- en regelgeving betreffende reisdocumenten, rijbewijzen, verkeersregels, huisdieren, vaccinaties etc. en over gewichtige relevante omstandigheden ter plaatse.
4. De wederpartij verplicht zich tot naleving van deze algemene voorwaarden en tot de naleving van andere door Vero Italia dan wel de verhuurder/beheerder gehanteerde en kenbaar gemaakte (huis- en gedrags)regels en voorschriften die ter plaatse gelden en tot het overbrengen van deze regels en voorschriften op de personen die deel uitmaken van zijn reisgezelschap, die eveneens tot naleving ervan verplicht zijn. Overtredingen door hen gelden als overtredingen van de wederpartij zelf.
5. De wederpartij moet de door de bevoegde autoriteiten en van overheidswege opgelegde voorschriften en regels die gelden ter plaatse van de accommodatie naleven.
6. De wederpartij moet zich houden aan het maximum toelaatbare aantal personen in de accommodatie zoals aangegeven op de website, waarbij kinderen en baby’s als volwaardige personen meetellen.
7. De wederpartij zal zich gedragen zoals een goede huurder betaamt en zal de accommodatie uitsluitend in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften gebruiken.
8. De wederpartij zal de accommodatie aan het einde van de huurperiode netjes en representatief opleveren, in elk geval zoals de accommodatie bij aanvang van de huurperiode is aangetroffen.

Artikel 6: Waarborgsom

1. De verhuurder heeft het recht ter plaatse bij aanvang van het verblijf een waarborgsom van de wederpartij te verlangen die de wederpartij aan de verhuurder moet voldoen.
2. De waarborgsom dient als tegemoetkoming voor of vergoeding van schade en/of kosten - in de meest ruime zin van het woord - die de verhuurder kan lijden bij niet nakoming van zijn verplichtingen door de wederpartij.
3. De waarborgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (bijkomende kosten, schade aan de accommodatie en/of overige kosten) van de verhuurder op de wederpartij door de verhuurder aan de wederpartij terugbetaald.

Artikel 7: Accommodatie

1. De huurperiode, huurprijs en specifieke afspraken met betrekking tot de accommodatie worden vastgelegd in de huurovereenkomst dan wel in de schriftelijke bevestiging van de boeking. Indien voor een accommodatie een minimale huurperiode of een vaste wisseldag geldt, wordt hiervan op de website melding gemaakt.
2. De accommodatie mag uitsluitend gebruikt worden voor recreatief gebruik. Voor privé feesten, recepties alsmede gebruik voor commerciële doeleinden, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Vero Italia of de verhuurder noodzakelijk.
3. De wederpartij moet zich houden aan de in- en uitchecktijden zoals vermeld op de voucher. Vertragingen in de geschatte aankomsttijd moeten door de wederpartij telefonisch aan de verhuurder of beheerder worden doorgegeven.
4. Op de dag van vertrek moet de accommodatie ontruimd van persoonlijke eigendommen en netjes in overeenstemming met het gestelde in artikel 5 lid 8 van deze voorwaarden door de wederpartij worden opgeleverd.
5. Roken in de accommodatie is niet toegestaan tenzij op de website uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 8: Betaling

1. Bij boeking moet de wederpartij 30% van het totale factuurbedrag aan Vero Italia voldoen. De wederpartij ontvangt hiervoor een factuur. Het resterende bedrag dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn voldaan. Bij boekingen binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode moet het volledige factuurbedrag onmiddellijk door de wederpartij worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 8 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de betaaltermijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Vero Italia een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over het factuurbedrag. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door Vero Italia betaling alsnog uitblijft, heeft Vero Italia bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal Vero Italia de wederpartij bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Vero Italia het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
7. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Vero Italia het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Vero Italia eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
8. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Vero Italia eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
9. Betaling aan Vero Italia geldt voor de wederpartij als bevrijdende betaling.

Artikel 9: Regels en voorschriften

1. De wederpartij en de personen die tot zijn reisgezelschap behoren, moeten zich houden aan de door of namens Vero Italia dan wel de verhuurder/beheerder vastgestelde regels en voorschriften. Deze worden bij het aangaan van de huurovereenkomst aan de wederpartij verstrekt, dan wel ter plaatse overhandigd.
2. Bij overtreding van het bepaalde in de algemene voorwaarden, de huurovereenkomst en/of de regels of voorschriften, dan wel het niet opvolgen van aanwijzingen van de verhuurder/beheerder, behoudt Vero Italia dan wel de verhuurder zich het recht voor om de hieruit voortvloeiende kosten bij de wederpartij in rekening te brengen dan wel deze op de wederpartij te verhalen.

Artikel 10: Klachten

1. Indien de wederpartij ter plaatse onvolkomenheden of onjuistheden m.b.t. de accommodatie constateert, moet hij deze direct na ontdekking melden aan de verhuurder/beheerder zodat deze in de gelegenheid wordt gesteld om de klacht te onderzoeken en zo mogelijk te verhelpen.
2. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost of de verhuurder/beheerder niet bereikbaar is, moet de klacht binnen 48 uur telefonisch aan Vero Italia worden gemeld. Vero Italia zal zich inspannen om, voor zover dit binnen zijn mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid van de wederpartij op te lossen. De wederpartij moet Vero Italia in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Vero Italia verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht kosten moeten worden gemaakt, komen deze voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
3. Indien een klacht niet tijdig wordt gemeld, wordt de accommodatie geacht te beantwoorden aan de overeenkomst.
4. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van (natuurlijke) omgevingsfactoren die inherent zijn aan de landelijke of agrarische omgeving waarin de accommodatie zich bevindt, zoals geluiden van wilde dieren en vee en van tractoren en andere landbouwwerktuigen alsmede mest- en andere geuren en het binnendringen van de accommodatie door insecten, reptielen e.d.
5. Voorts zijn geen klachten mogelijk ten aanzien van:
a. geen of een niet optimale verbinding van draadloos internet;
b. incidentele stroomstoringen of stroomuitval;
c. incidentele storingen in de warmwatervoorziening;
d. de overlast van zwerfdieren;
e. steken of beten van insecten of reptielen of ander door dieren veroorzaakt letsel;
f. overlast van eventuele buren;
g. inrichting van de accommodatie, de bouwstijl en andere facetten die de persoonlijke smaak betreffen;
h. incidentele buitensporige geluidshinder, bouwactiviteiten en acute milieuproblemen;
i. het buiten het hoogseizoen niet of beperkt geopend of beschikbaar zijn van het zwembad en andere faciliteiten;
j. een vooraf geuite voorkeur van de wederpartij die niet wordt ingewilligd;
k. beperkte parkeergelegenheid bij en incidentele problemen rond de bereikbaarheid van de accommodatie;
l. veranderingen of het niet of beperkt geopend of beschikbaar zijn van attracties en bezienswaardigheden ter plekke;
m. de teruggave of verrekening van schade en andere kosten met de waarborgsom.
6. Klachten over de dienstverlening van Vero Italia moeten binnen 2 weken na terugkomst schriftelijk bij Vero Italia worden ingediend. De wederpartij moet Vero Italia in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Vero Italia verstrekken.
7. Ingeval van een terechte klacht, heeft de wederpartij de keuze tussen het door de verhuurder/beheerder dan wel Vero Italia kosteloos zorg dragen voor het verhelpen van de klacht, dan wel het zorgen voor een passende alternatieve locatie of accommodatie (tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van de verhuurder of Vero Italia) dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen huurprijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. De wederpartij en de personen die tot zijn reisgezelschap behoren, verblijven geheel op eigen risico in de accommodatie. De wederpartij moet zelf zorgen voor het afsluiten van eventuele verzekeringen zoals een reisverzekering en een annuleringsverzekering.
2. Vero Italia kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht. Buiten de expliciet door Vero Italia gegarandeerde kwaliteitseisen aanvaardt Vero Italia geen enkele aansprakelijkheid.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Vero Italia slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen. Iedere aansprakelijkheid van Vero Italia voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
4. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
5. Indien Vero Italia aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Vero Italia altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Vero Italia gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Vero Italia beperkt tot maximaal het betaalde of verschuldigde factuurbedrag.
6. De wederpartij moet Vero Italia uiterlijk binnen 1 jaar nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken.
7. Parkeren geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van de wederpartij.
8. Vero Italia en/of de verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:
a. een verminderd genot door (natuurlijke) omgevingsfactoren die inherent zijn aan de landelijke of agrarische omgeving waarin de accommodatie zich bevindt;
b. een verminderd genot als gevolg van incidentele stoomstoringen en – uitval, alsmede incidentele storingen in de warmwatervoorziening;
c. een beperkte bereikbaarheid waaronder bijvoorbeeld het niet of niet optimaal functioneren van de draadloze internetverbinding of gsm verbinding;
d. overlast van zwerfdieren;
e. steken of beten van insecten of reptielen of ander door dieren veroorzaakt letsel;
f. overlast van eventuele buren; Louboutin Pumps are very high end.
g. een verminderd genot door incidentele buitensporige geluidshinder, bouwactiviteiten en acute milieuproblemen;
h. een verminderd genot door niet of beperkt geopend of beschikbaar zijn van het zwembad en andere faciliteiten;
i. een verminderd genot door veranderingen of het niet of beperkt geopend of beschikbaar zijn van attracties, bezienswaardigheden e.d. ter plaatse van de accommodatie;
j. diefstal uit de accommodatie;
k. ongevallen in of in de nabijheid van de accommodatie;
l. het niet inwilligen van vooraf geuite voorkeuren door de wederpartij;
m. beperkte parkeergelegenheid bij en incidentele problemen rond de bereikbaarheid van de accommodatie;
n. foutieve inhoud, onjuistheid en onvolledigheid van informatie van derden of informatie vermeld op de websites van derden die via een (hyper)link op de website van Vero Italia te benaderen zijn;
o. schade veroorzaakt doordat de wederpartij gehandeld heeft in strijd met de wet- en regelgeving of voorschriften van de nationale of locale overheid, dan wel handelen in strijd met deze algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen die gelden voor de wederpartij, dan wel handelen of nalaten in strijd met het regels en voorschriften die (ter plaatse bij de accommodatie) gelden.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Vero Italia of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Vero Italia de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.
10. Schade aan de accommodatie die veroorzaakt is door de wederpartij moet door de wederpartij rechtstreeks aan de verhuurder worden vergoed. Indien de schade niet met de verhuurder is afgewikkeld, heeft Vero Italia het recht de wederpartij aansprakelijk te stellen voor deze schade en in dit kader namens de verhuurder op te treden.
11. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, toegebracht door hem aan de verhuurder of Vero Italia en vrijwaart Vero Italia voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

Artikel 12: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Vero Italia, heeft Vero Italia het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van Vero Italia wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Vero Italia, de verhuurder dan wel van de door Vero Italia ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Vero Italia. Wij noodzaak louboutin pumps in feit!
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Vero Italia of dreiging van deze e.d. omstan¬digheden, verstoring van de bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen, natuurrampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane problemen en moeilijkheden ten aanzien van het ter beschikking stellen van de accommodatie alsmede het verloren gaan, teniet gaan of beschadigd raken van accommodatie op een zodanig tijdstip dat geen vervangende accommodatie kan worden aangeboden of de accommodatie niet op het moment van aanvang van de huurperiode is gerepareerd.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de huurovereenkomst al ten dele is uitgevoerd moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Vero Italia tot aan dat moment nakomen.

Artikel 13: Wijzigingen en annulering

1. Indien een geboekte accommodatie door de wederpartij wordt geannuleerd, is de wederpartij een vast bedrag aan annuleringskosten aan Vero Italia verschuldigd.
2. De wederpartij blijft te allen tijde 30% van het factuurbedrag bij boeking verschuldigd. Indien dit bedrag door de wederpartij al betaald is, vindt in geen geval terugbetaling plaats.
3. Naast het bepaalde in de voorgaande leden zal Vero Italia variabele annuleringskosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Deze bedragen zijn als volgt:
a. bij annulering tot 56 dagen voor de ingangsdatum van de huurperiode: 30% van het resterende factuurbedrag;
b. bij annulering minder dan 56 dagen, maar meer dan 42 dagen voor de ingangsdatum van de huurperiode: 50% van het resterende factuurbedrag;
c. bij annulering minder dan 42 dagen voor de ingangsdatum van de huurperiode: 100% van het resterende factuurbedrag.
4. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, kan de wederpartij een ander in zijn plaats doen stellen na voorafgaande schriftelijk toestemming van Vero Italia. De wederpartij blijft echter gehouden het factuurbedrag te voldoen en blijft verantwoordelijk voor de naleving van de uit deze algemene voorwaarden respectievelijk de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
5. Indien 14 dagen na in gebreke stelling volledige betaling door de wederpartij is uitgebleven, heeft Vero Italia namens de verhuurder het recht de boeking door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te annuleren.
6. Bij wijzigingen na de boeking mag Vero Italia hiervoor kosten bij de wederpartij in rekening brengen.

Artikel 14: Ontbinding/beëindiging overeenkomst

1. Vero Italia heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen ervan verliest.
2. Vero Italia is te allen tijde bevoegd de huurovereenkomst voor ingang van de huurperiode namens de verhuurder te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij, zonder tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat op grond van de hoedanigheid van de wederpartij, Vero Italia of de verhuurder de boeking niet zou hebben geaccepteerd indien hij van de werkelijke hoedanigheid van de wederpartij op de hoogte was geweest.
3. In het geval Vero Italia op grond van het voorgaande tot ontbinding van de huurovereenkomst overgaat, wordt alles wat de wederpartij aan Vero Italia verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.
4. Het niet kunnen vervullen van een (medische) essentie die bij de boeking door de wederpartij aan Vero Italia is gemeld, geldt als ontbindende voorwaarde. In dat geval blijft de wederpartij te allen tijde uitsluitend 30% van het factuurbedrag verschuldigd. Indien dit bedrag al door de wederpartij betaald is, vindt in geen geval terugbetaling plaats.
5. Indien het gebruik van de accommodatie door de wederpartij eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, blijft de wederpartij het resterende en volledige factuurbedrag verschuldigd. De wederpartij heeft in dat geval geen recht op terugbetaling van (een gedeelte van) het factuurbedrag of (ter plaatse) betaalde kosten.

Artikel 15: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen Vero Italia en de wederpartij gesloten huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Vero Italia is gevestigd, zij het dat Vero Italia altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
3. De wederpartij mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Vero Italia. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Vero Italia schriftelijk aan de wederpartij heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.

29 oktober 2015

Zoeken
Zoek via de kaart
Toscane Piemonte Umbrie Ligurie Emilia-Romagna Lazio De Marken Trentino Alto Adige Apulie Basilicata Veneto Friuli-Venezia Giulia Campania

Nieuw

Agriturismo La Baghera

Uitgelicht

Le More E I Gelsomini
Aan het einde van een lange oprijlaan vindt u deze prachtig verbouwde Italiaanse boerderij met verschillende appartementen geschikt voor gezinnen van allerlei formaat. De boerderij is een aantal jaren geleden in oude glorie hersteld en tegelijk voorzien van alle moderne faciliteiten. Het gebouw is per appartement te boeken of als geheel voor grotere groepen

Aanbieding

Country Resort Guadalupe

Nieuw

Casale Triëste

Nieuw

Agriturismo Villa La Morina

Nieuw

Agriturismo Poggio Montali

Nieuw

Casale Pian del Bello

Nieuw

Casa vacanze Le Fornaci

Vakantiehuizen met meer...

Workshops-proeverijen

Workshops-proeverijen

Koken met Enzo

Koken met Enzo

Wellness

Wellness

Gasten vertellen...

Gasten vertellen...

Uw reis naar Italië

Uw reis naar Italië